فراخوان مشارکت در جشنواره بین المللی فروش در جزیره موریس