بازدید وزیر فرهنگ برونئی از نمایشگاه اختصاصی فرش و صنایع دستی ایران در برونئی