بازدید وزیر تجارت و صنعت لیبی از پاویون ایران – ۱۳۹۰